05191012001

ریبون سوربکت

سایز یا مدل مورد نظر را انتخاب کنید.
+
-

توضیحات محصول :

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮔﺎز ﻧﻮاری ﺳﻮرﺑﮑﺖ

پانسمان ریبون گاز سوربکت، یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها به آن متصل می شوند. این پانسمان از یک لایه سبز رنگ که در تماس با زخم قرار می گیرد و امکان انتقال ترشحات زخم به پانسمان ثانویه را فراهم می کند تشکیل شده است. از این پانسمان می توان در درمان فشاری استفاده کرد.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ذرات ﻫﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﮏ (آب ﮔﺮﯾﺰ)، ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺒﯿﻌﺖ دو ذره ﻫﯿﺪروﻓﻮب، در ﺣﻀﻮر ﻣﻠﮑﻮل آب ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪی وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی، ﻫﯿﺪورﻓﻮب در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﺧﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯿﮑﺮوب در ﺣﻀﻮر ﺗﺮﺷﺤﺎت زﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در زﺧﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

با خاصیت آنتی باکتریال در زخمهایی با حفره های کم عمق استفاده میشود. همینطور برای پاکیزه کردن زخم هایی با ترشح مناسب است. پانسمان سواب گرد سوربکت، یک پانسمان ضد عفونی شده است که باکتري ها و قارچ ها به آن جذب می شوند. سطحی از پانسمان سیلیکونی که روی زخم قرار میگیرد به صورت یک سواب گرد که با یک حلقه سیلیکونی محفوظ می شود شکل می گیرد.

موارد مصرف پانسمان نواری ریبون گاز سوربکت :

  • زخم های آلوده
  • زخم های مزمن
  • زخم های وریدی و شریانی
  • زخم های دیابتی و زخم های فشاری

طریقه استفاده پانسمان ریبون گاز سوربکت :

به طور کلی ، استفاده از پانسمان یک فرایند ساده است که بهترین اقدامات مراقبت از زخم را برای ان اجرا کرد.

برای تمیز کردن ناحیه زخم از محلول نمکی (یا پاک کننده زخم) استفاده کنید

زخم را خشک کنید.

زخم را طبق روش بالینی  آماده کنید.

یک اندازه مناسب از پانسمان را برای زخم را انتخاب کنید. در صورت نیاز می توان از پانسمان برای پوشش اطراف زخم استفاده کرد.

با استفاده از روش آسپتیک، بسته بندی  پانسمان را باز کنید.

اگر پانسمان نیاز به برش دارد، این کار را با استفاده از روش آسپتیک (استریل) انجام دهید. هر گونه پانسمان باز و استفاده نشده , غیر قابل کاربرد می باشد.

پانسمان را اعمال کنید. اطمینان حاصل کنید که پانسمان در تماس مستقیم با سطح کل زخم می باشد.

خط / حفره یا فیستول را پر کنید, از بستن محکم پانسمان اجتناب کنید. همیشه بخشی از  پانسمان را در خارج از زخم قرار دهید  تا بتوانید به راحتی  در هنگام خارج کردن بردارید. اگر پانسمان نیاز به برش  دارد توصیه می شود که  در انتها و خارج از حفره و فیستول برش داده شود تا از رشته های باقی مانده پانسمان در زخم جلوگیری شود.

یک پانسمان ثانویه مناسب را اعمال کنید.

زمان  تعویض پانسمان بستگی به میزان ترشحات و وضعیت کلی زخم و پوست اطراف آن دارد.

اگر شرایط بالینی اجازه می دهد، پانسمان را می تواند به مدت 7 روز باقی بماند.

قارچ :

با توجه به شرایط  بالینی ، منطقه آسیب دیده را آماده کنید.

از کرم ضد قارچ یا پماد در ترکیب با پانسمان استفاده نکنید.

اندازه مناسب از پانسمان را انتخاب کنید تا قادر به پوشش منطقه آسیب دیده شود.

پانسمان را در صورت لزوم برش دهید. اطمینان حاصل کنید که پانسمان  در تماس مستقیم با منطقه آسیب دیده می باشد.

اگر فیکس کننده مورد نیاز باشد، می توان از سینه بند یا زیرپوش استفاده کرد.

استفاده از چسب مناسب پوست, در صورت نیاز به فیکس کردن بیشتر, توصیه می شود توجه داشته باشید که چسب باید خارج از منطقه آسیب دیده باشد.

پانسمان را یک بار در روز همراه با بررسی و مراقبت از پوست روزانه تعویض نمایید .

پانسمان را تا 2-3 روز پس از اینکه علائم از بین رفت  به  جهت جلوگیری از عود مجدد ,انجام دهید.

موارد منع مصرف پانسمان ریبون گاز سوربکت :

با توجه به این نکته که ریبون گاز سوربکت حاوی هیچ گونه ماده ضد عفونی کننده و آنتی بیوتیکی نیست از این رو با هیچ پانسمان دیگری تداخل ایجاد نمیکند، این پانسمان همچنین هیچ گونه منع مصرف و عوارض جانبی ای ندارد.

سفارش سریع تجهیزات پزشکی

سفارش سریع تجهیزات پزشکی