0   سبد خرید فراپخت
مشاهده سبد خرید و پرداخت

مرکز ارائه خدمات پرستاری و تجهیزات پزشکی

پانسمان نانوایکس

سایز یا مدل مورد نظر را انتخاب کنید.
+
-

توضیحات محصول :

نانو ایکس:

این پانسمان در ابعاد 10cmدر10cm موجود می باشد.

پانسمان فوق العاده ای برای زخم های گرید 2 که نیاز به پوست سازی دارند می باشد.

ترکیبات اصلی این پانسمان از کلاژن می باشد که  سـاختار فيبـری متخلخل و 3 بعدی، بسـيار شـفاف، انعطاف پذیر و مشـابه سـاختار پوسـت دارد.
ايـن محصـول زيسـتي، داربسـت هايـی شـبيه بـه سـاختار ماتريکـس خـارج سـلولی طبيعـی دارد کـه شـرايط مناسـب بـرای چسـبندگی، تکثيـر و مهاجـرت سـلول هـا را فراهـم میکننـد.

 

ویژگی های پانسمان کلاژن نانو ایکس:

1 . یــک پانســمان بیولوژیــک آســلوالر (Acellular )اســت کــه ســاختاری شــبیه بــه پوســت انســان دارد.
2 .خاصیـت آنتـی باکتریـال بـه واسـطه حضـور پلیمرهـای طبیعی کـه سـمیتی را بـرای زخـم ایجـاد نمـی کنـد.
3 . جاذب ترشح کم تا متوسط.
4 . عدم ایجاد بایوفیلم و از بین بردن آن.
5 . ایجـاد رطوبـت بهینـه در بسـتر زخـم و عـدم خیـس خوردگـی (maceration )اطـراف بافـت سـالم.
6 . قابل استفاده در زخم های عفونی.
7 . قابـل اسـتفاده در زخـم هـای دیابتـی، فشـاری، سـوختگی، زخم هـای پـس از عمـل جراحـی ، مناطـق پیوند پوسـتی.
8 . قابل برش.
9 . قابل انعطاف برای تطبیق به بستر زخم
10 . امکان بررسی ظاهر زخم به دلیل شفافیت پانسمان.
11 . مدت زمان استفاده از پانسمان بین 3 تا 7 روز می باشد.
12 . ترميم كننده درمی (Regeneration ) و تسريع اپيتليزاسيون.
13 . قابـل اسـتفاده در زخـم هـای حفـره ای و تحریـک بافـت زخـم بـه پـر شـدن.
14 . جلوگیری از ایجاد اسکار.
15 . قابل استفاده روی تاندون و استخوان.
16 . تسهیل مهاجرت سلولی به واسطه ساختار سه بعدی و متخلخل.
17 . خاصیت آنژیوژنسیس.
18 . تعویض راحت و بدون درد پانسمان.
19 . use Easy.
20 . خاصیت ضد التهابی.
21 . عدم ایجاد حساسیت.
22 . Biocompatible.

موارد مصرف پانسمان کلاژن نانو ایکس:

• زخم های سوختگی
• زخم پای دیابتی
• زخم های فشاری (شامل زخم بستر و …)
• زخم های آسیب (تروما)
• پیوند پوست
• زخم ناحیه اهدای عضو
• زخم های جراحی
• زخم های تونلی
• زخم های عفونی و غیرعفونی
• زخم هایی با ترشحات کم تا متوسط
طرز استفاده از پانسمان نانو ایکس:

طرز استفاده از این پانسمان به صورتی است که این پانسمان را ابتدا در ابعاد زخم برش میزنید سپس سطح زخم را با آب مقطر به مقدار کم خیس میکنید سپس پانسمان را روی زخم قرارداده و روی پانسمان بهتر است از گازوازلینه سپس گاز استریل یا پد جاذب گذاشته شود و در آخر با چسب فیکس گردد.

مدت تعویض پانسمان:

این پانسمان با توجه به میزان ترشحات تا 5 روز روی زخم ماندگاری دارد.

سفارش سریع تجهیزات پزشکی

سفارش سریع تجهیزات پزشکی